Samenwerking tussen school en ouders

Op de Kariboe werken team en ouders samen om tot een optimale ontwikkeling van ieder kind te komen.
Ouders zien we als educatieve partners. Zij zijn welkom in de school.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft wettelijk vastgestelde bevoegdheden. De leden denken mee over het beleid van de school. De mr heeft vaak een adviserende, maar zeker ook een beslissende rol in beleidszaken. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen en de personeelsgeleding door hun collega’s. De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar. Als er in de oudergeleding een vacature ontstaat, stellen wij je hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte en volgen er verkiezingen.

Op de openbare vergaderingen kunnen alle schoolzaken besproken worden en kunnen ook ouders die geen lid zijn bij de vergadering aanwezig zijn en meeluisteren. In bijzondere gevallen beleggen we een besloten vergadering. De vergaderingen worden op school gehouden.

Wil je als ouder meer weten of heb je een advies? Neem dan contact op met een van de leden van de mr door middel van een e-mail naar mr@kariboe.nl.Samen staan we sterk

Betrokkenheid van ouders heeft een aantoonbaar positief effect op het functioneren van kinderen op school. Uit onderzoek blijkt dat het vooral van belang is dat ouders (positief) met hun kinderen praten over school en dat ze hen helpen bij het leren en maken van hun huiswerk. Hierdoor ontstaat meer zelfvertrouwen bij kinderen, een positieve houding ten opzichte van de school, betere prestaties in taal en rekenen, en verdere ontwikkeling in de sociale competenties.

Ouderraad

De leden van de ouderraad (or) houden zich praktisch bezig met de voorbereiding en de uitvoering van leuke, sportieve en interessante activiteiten. Ouders uit de or werken samen met de leerkrachten van de school in de volgende werkgroepen: Sint-Maarten, sinterklaasfeest, kerstfeest, paasactiviteiten, schoolreis, schoolkamp, koningsspelen, avondvierdaagse, schoolfotograaf en zomerfeest.

De leerlingenraad bestaat uit 2 leerlingen per groep uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Zij vertegenwoordigen alle kinderen van de school en mogen meepraten over allerlei zaken die op school gebeuren.
De leerlingenraad heeft als doel om:

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen;
  • leerlingen communicatieve vaardigheden te leren;
  • de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
  • de leerlingen te leren dat zij niet hun eigen belang, maar dat van alle leerlingen behartigen;
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen en er naar hen wordt geluisterd;
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;