Ouderraad

Ouderraad (OR)

Wat is de OR?
De leden houden zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van alle leuke, sportieve en interessante momenten voor de kinderen. Ze zorgen voor de ‘aankleding’ en consumpties tijdens bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest, sportactiviteiten, het schoolkamp enz. De commissie zorgt verder voor de inning en het beheer van de vrijwillige ouderbijdragen. Elk jaar legt de ouderraad verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Eerst controleert een kascommissie de cijfers vervolgens bespreekt de penningmeester de gegevens met de medezeggenschapsraad . De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemming over de hoogte en de besteding van de middelen.
Bankrekening van de or.: NL35ABNA0499878760 t.n.v. ouderraad o.b.s De Kariboe, Heemskerk.
De OR is te bereiken per e-mail ouderraad@kariboe.nl of spreek één van de leerkrachten / ouders uit de OR aan.

Oudergeleding:
Heleen Moklos  (voorzitter)
Priscilla Dauphin  (penningmeester)
Aranka Huijskens (penningmeester)
Chantal Broekhuizen
Sabina de Haan
Natascha Mantel
Miranda Wildeboer
Miranda de Wildt
Sandra Hollander
Moniek van Kalmthout
Hasna Berbach
Renate Castricum


Personeelsgeleding:
Job de Graaf
Nicky van der Worp