Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Wat doen wij?

Wij leveren een bijdrage aan een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en goed onderwijs op de Kariboe. Bijvoorbeeld denken wij mee over het pestprotocol, de begroting, het pauzebeleid, het ondersteuningsplan enz.

Wat kan de MR doen?

Initiatief nemen en voorstellen doen aan de schoolleider. Daarnaast zijn er beslissingen die de schoolleider alleen mag nemen na advies/instemming van de MR.
Heeft u ideeën/opmerkingen of interesse in de MR? U kunt dan mailen naar: mr@kariboe.nl

Schooljaar 2019-2020

Oudergeleding:
Debbie van Schaik (voorzitter)
Ada Zon

Personeelsgeleding:
Jolanda Fransen
Patricia Zweeren


Wanneer komen ze samen?

Agenda/Notulen
De notulen kunt u inzien op aanvraag.

Agenda MR  9 mei 2019 

Agenda MR 6 juni 2019